PVR : Agar jigar ki jagah jigar hai aur jigar mein dum hai … toh rok kar dikhana is stock ko. Valuerupee se nikli har recommendation pehle mujhe salaam thokti hai … aur phir mere nishaane ko….Nishana dur ka jaroor hey par bulls-eye hoga.

PVR

Last close 1325.45

Agar jigar ki jagah jigar hai aur jigar mein dum hai … toh rok kar dikhana is stock ko.
Valuerupee se nikli har recommendation pehle mujhe salaam thokti hai … aur phir mere nishaane ko….Nishana dur ka jaroor hey par bulls-eye hoga. Stock will zoom to Rs.1341…..Rs.1354 ….Rs.1370.
Protect long keeping stop loss of Rs.1303..!!!